Cách dùng từ "relate" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích Cách dùng từ "relate" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách dùng "relate"

1. relate dùng như ngoại động từ

1.1. to relate something to somebody: kể lại, thuật lại

(to tell a story or describe a series of events)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She related that she had been approached by an employee asking for time off.
 • she related (to them ) how it happened
  • IELTS TUTOR giải thích: cô ta kể lại (cho họ biết) sự việc đã xảy ra như thế nào

1.2. ( to relate something to / with something ) liên hệ, liên kết

(to find or show the connection between two or more things)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Archaeologists hope to relate the discovery with the arrival of Vikings in the area in the tenth century.
 • we cannot relate these phenomena with anything we know
  • IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi không thể liên hệ những hiện tượng này với những cái chúng tôi biết
 • it's difficult to relate cause and effect in this case
  • IELTS TUTOR giải thích: trong trường hợp này thật khó có thể liên hệ nhân với quả

2. relate dùng như nội động từ

2.1. ( to relate to somebody / something ) có quan hệ, có liên quan, gắn liền với

(to be connected with something, or to show that something is connected with something else)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The point I’m making now relates to what I said before.
  • wealth is seldom related to happiness 
   • IELTS TUTOR giải thích: sự giàu có ít khi gắn liền với hạnh phúc 
  • statements relating to his resignation 
   • IELTS TUTOR giải thích: những tuyên bố liên quan đến sự từ chức của anh ta

  2.2. có thể hiểu và thông cảm với ai/cái gì (INFORMAL)

  to be able to understand a situation or someone's feelings because you have experienced something similar yourself

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • some adults can't relate to children
   • IELTS TUTOR giải thích: một số người lớn không thể thông hiểu trẻ em
  • I just can't relate to punk music
   • IELTS TUTOR giải thích: chính tôi cũng không hiểu được nhạc punk

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK