Cách dùng từ"purport" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"purport" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng"purport"như noun

Mang nghĩa"nội dung, ý nghĩa (của một bài nói, một văn kiện...)"

=the basic meaning of a statement or document

IELTS TUTOR lưu ý:

  • purport là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was unable to understand the purport of his questions.
  • Understand the purport of book (IELTS TUTOR giải thích: hiểu được nội dung cuốn sách)

II. Dùng"purport"như verb

1. "purport" là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"có nội dung là, có ý nghĩa là, có ý, ngụ ý, dường như có ý"

=to claim or seem to be something or to do something, especially when this is not possible or true

IELTS TUTOR lưu ý:

  • purport to do something
  • be purported to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This book purports to contain all the information you require.
  • Some food supplements are purported to enhance memory.
  • The documents purport to contain all the information you require. (IELTS TUTOR giải thích: Những tài liệu này dường như có chứa tất cả các thông tin bạn cần)
  • The committee does not purport that these lists of outcomes are complete. (IELTS TUTOR giải thích: Ủy ban không có nghĩa là những danh sách hậu quả này là hoàn tất)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE