Cách dùng từ "pair" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "pair" tiếng anh

I. Dùng"pair"như noun

1."pair"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đôi; cặp"

=two things of the same type that belong together/one of the things that form

IELTS TUTOR lưu ý:

 • pair of
 • the pair for/to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Those boots cost fifty pounds a pair. 
 • I need a pair of earrings to go with this outfit. 
 • a pair of gloves /shoes /socks /ear-rings (IELTS TUTOR giải thích: đôi găng tay/giày/bít tất/khuyên tai)
 • a huge pair of eyes (IELTS TUTOR giải thích: cặp mắt to thô lố)
 • a pair of beautiful blue eyes a pair of shoes/socks/gloves
 • I can’t find the pair for this sock.

2.2. Mang nghĩa"vật gồm có hai phần gắn nối với nhau"

=a single unit made up of two similar parts joined together/pair of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • My glasses are getting old and I probably need a new pair. 
 • a pair of scissors/binoculars/pliers 
 • a pair of trousers/pants/tights

2.3. Mang nghĩa"hai người có quan hệ gần gũi hoặc cùng làm việc với nhau"

=two people who are connected with each other

IELTS TUTOR lưu ý:

 • pair of
 • two people who are doing something together

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The pair became good friends.
 • several pairs of identical twins a pair of lovers
 • Two pairs of guards stood just inside the main entrance to the museum.

2.4. Mang nghĩa"động vật đực và cái cùng loài kết đôi với nhau thành cặp; đôi"

=a male and female animal who breed (=produce baby animals)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • pair of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • A pair of sparrows had made a nest in the hedge. 
 • a pair of swans nesting by the river (IELTS TUTOR giải thích: đôi thiên nga làm tổ ở ven sông)
 • a breeding pair of tropical fish

II. Dùng"pair"như verb

Mang nghĩa"ghép đôi, ghép cặp"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I've been paired with Bob in the next round of the competition (IELTS TUTOR giải thích: tôi được ghép đôi với Bob trong vòng thi đấu sau)
 • Famous paintings have been paired with poems by Sandburg, Angelou, and others.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK