Cách dùng từ "needless" tiếng anh

· Vocabulary

I. Needless là tính từ thường đứng trước noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • needless worrying

II. Cách dùng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is needless waste. (IELTS TUTOR giải thích: Nó là sự lãng phí vô ích)
  • The result is needless suffering. (IELTS TUTOR giải thích: Hậu quả là sự đau đớn không cần thiết)
  • needless work (IELTS TUTOR giải thích: việc làm không cần thiết)
  • needless trouble (IELTS TUTOR giải thích: sự lo lắng không cần thiết)
  • needless to say ... (IELTS TUTOR giải thích: không cần phải nói... )
  • Omit needless words! (IELTS TUTOR giải thích: Đừng nói những điều không cần thiết!)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK