Cách dùng từ "most" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

I. Chức năng của "most"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Most được dùng như:
  1. Trạng từ (adv)
  2. Tính từ (Adj)
  3. Từ hạn định (determiner)
  4. Đại từ (pronoun) 

II. Cách dùng most

1. Dùng most như trạng từ (adv)

1.1. Giới thiệu

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Most nếu được dùng như trạng từ (adv) sẽ:
  1. Đứng trước 1 adj 
  2. hoặc 1 adv khác 
  3. hoặc động từ (verb)
  4. hoặc "the + most"
 • Mang nghĩa là “very” (rất)
IELTS TUTOR xét ví dụ:
 • This school is most reliable. (IELTS TUTOR giải thích: Ngôi trường này rất đáng tin cậy)
 • He always finds those books most interesting. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy luôn thấy những cuốn sách ấy thú vị).
 • a most interesting lecture
 • the question that is asked most often.
 • Love is what these children need most.
 • Angie looks the most like her father.

1.2. Phân tích

1.2.1. Most dùng như trạng từ (adv) đi với tính từ

Most dùng trong dạng so sánh nhất của các tính từ, trạng từ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:
  • Tom is the most handsome student in my class. (IELTS TUTOR giải thích: Tom là nam sinh đẹp trai nhất trong lớp tôi).
  • Among those drivers, he drives the most carefully. (IELTS TUTOR giải thích: Trong số những tài xế đó, anh ấy lái xe cẩn thận nhất).

  1.2.2. Most: dùng trong dạng so sánh nhất của “much” hoặc “many”.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:
    • I love my family (the) most. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi yêu gia đình mình nhất).

    2. Dùng most như tính từ (Adj)

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Có thể hiểu dùng most như tính từ (adj) sẽ hoàn toàn giống cách dùng với dùng most như từ hạn định (determiner)
    • Most là tính từ, nghĩa là nó chỉ bổ nghĩa cho danh từ.
    • Most + N (chưa xác định ) = hầu hết, phần lớn

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

       •  Most students passed the test.
       • Most children like milk.
       • Which of you earns the most money?

       3. Dùng "most" như Từ hạn định (determiner)

       IELTS TUTOR xét ví dụ:
           • Most shops will be closed over the Christmas holiday
           • Most Japanese people are friendly and patient. (Hầu hết người Nhật thì thân thiện và kiên nhẫn)
           • Most cars in Vietnam are imported. (Hầu hết xe hơi tại VN được nhập khẩu)

           • Most people want to have unadventurous lives. (Hầu hết mọi người đều muốn có một cuộc sống không phiêu lưu mạo hiểm)

           • Which athlete won the most medals?

           4. Dùng "most" như Đại từ (pronoun)

           IELTS TUTOR lưu ý:

           • Nếu dùng Most như đại từ (pronoun) thì sẽ có 3 cách dùng như sau:
            1. Dùng 1 mình most như đại từ 
            2. Dùng the most...
            3. Dùng most of .....

           4.1. Dùng 1 mình most như đại từ

           IELTS TUTOR xét ví dụ:
                • All the victims were male, and most were between the ages of 15 and 25.

                4.2. Dùng the most...

                IELTS TUTOR xét ví dụ:

                • We all ate a lot, but Ashley ate the most.

                4.3. Dùng most of .....

                IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "most of...." tiếng anh

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

                >> IELTS Intensive Writing

                >> IELTS Intensive Speaking

                >> IELTS Intensive Listening

                >> IELTS Intensive Reading

                >> IELTS Cấp tốc

                >> IELTS General

                >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
                Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE