Cách dùng từ "knack" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "knack" tiếng anh

1. knack là danh từ, thường dùng số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to have the knack of something (IELTS TUTOR giải thích: làm việc gì khéo léo; có tài riêng làm việc gì)

  2. Mang nghĩa"sở trường, tài riêng; sự thông thạo; sự khéo tay"

  (a skill or an ability to do something easily and well)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a knack for remembering faces 
  • She has the knack of making people feel comfortable. 
  • There's a knack to using this corkscrew.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking