Cách dùng từ"hence" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"hence" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "hence"là trạng từ

II. Cách dùng hence

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hence được dùng như sau:
  • Dùng đứng trước câu (sentence), mệnh đề (clause), cụm (phrase) để chỉ ra mối quan hệ hệ quả của những gì vừa được nói tới (mang nghĩa do vậy, vì vậy)
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: Crime is on the increase; hence the need for more police.

  • Dùng như trạng từ bình thường (adv) đi sau các từ chỉ thời gian (mang nghĩa ...nay/nữa) 
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: We must await the result of the election two weeks hence.

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"do vậy, vì vậy"

=used for introducing something that is a result of the fact that has just been stated/You use hence to indicate that the statement you are about to make is a consequence of what you have just said.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His grandfather was Greek; hence the surname. 
 • Alcohol can cause liver failure and hence death.
 • The trade imbalance is likely to rise again in 1990.
 • The loading port is much congested, hence the delay. (IELTS TUTOR giải thích: Cảng bốc hàng quá đông đúc vì thế phải trì hoãn)
 • I fell off my bike yesterday – hence the bruise. (IELTS TUTOR giải thích: Hôm qua tôi ngã xe đạp– vì vậy bị bầm tím)
 • Hence a new set of policy actions will be required soon. 
 • Whatever is hidden is harmful (hence revelation equals security). 
 • European music happens to use a scale of eight notes, hence the use of the term octave.

2.2. Mang nghĩa"...nữa"

=You use hence in expressions such as 'several years hence' or ' six months hence' to refer to a time in the future, especially a long time in the future.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • two years/six months/three weeks etc hence

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The new model is to be released four years hence (=in four years).
 • I will finish in a week hence. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ hoàn thành trong vòng một tuần lễ nữa)
 • The gases that may be warming the planet will have their main effect many years hence.
 •  ...the much larger peacekeeping force that is meant to be fully deployed five months hence.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE