Cách dùng từ "gale" & cụm "

gales of laughter" tiếng anh

· Cách dùng từ

I. "gale" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "cơn gió mạnh; bão"

=A gale is a very strong wind.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The gale blustered all night. (IELTS TUTOR giải thích: Gió thổi mạnh từng cơn suốt đêm)
  • At 4:00am on September 10, the typhoon’s centre is forecast to be about 350km to the east of the Hoang Sa archipelago, packing with maximum sustained winds at level 10, with a gale blowing at up level 12.
  • ...forecasts of fierce gales over the next few days.
  • Hundreds of old trees were blown down in the gales.
  • It's blowing a gale, right? (IELTS TUTOR giải thích: Trời đang nổi gió rất mạnh, đúng không?)

2. Mang nghĩa "tràng cười"

=a lot of loud laughter / You can refer to the loud noise made by a lot of people all laughing at the same time as a gale of laughter or gales of laughter.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I could hear gales of laughter coming from downstairs.
  • This was greeted with gales of laughter from the audience
  • Gales of laughter floated up from the flat below yesterday. (IELTS TUTOR giải thích: Những tràng cười to vang lên từ căn hộ bên dưới ngày hôm qua)
  • I heard gales of laughter coming from the conference room. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi nghe những tiếng cười phá lên xuất phát từ phòng hội thảo)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK