Cách dùng từ"cross-country" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng từ"cross-country" tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng "cross-country" như noun

Mang nghĩa"cuộc chạy việt dã"

=Cross-country is the sport of running, riding, or skiing across open countryside rather than along roads or around a running track.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • cross-country là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She finished third in the world cross-country championships in Antwerp.

II. Dùng "cross-country" như adj

Mang nghĩa"xuyên quốc gia"

=A cross-country journey involves less important roads or railway lines, or takes you from one side of a country to the other.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...cross-country rail services. 
  • The group made a 13-concert cross-country tour, including a stop in New York.

III. Dùng "cross-country" như adv

Mang nghĩa"xuyên quốc gia"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They drove cross-country in his van.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE