Cách dùng tính từ "collaborative" tiếng anh

· Cách dùng từ,Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "collaborative" tiếng anh

Mang nghĩa "hợp tác, cộng tác"

=involving two or more people working together for a special purpose:

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Dùng collaborative trước noun 
  • a collaborative effort/venture/study

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • collaborative research between universities and industry
  • The presentation was a collaborative effort by all the children in the class.
  • This book is a collaborative project of Harvard Medical Students. (IELTS TUTOR giải thích: Cuốn sách này là một dự án hợp tác của những sinh viên y khoa Đại học Harvard)
  • The presentation was a collaborative effort by all the children in the class. (IELTS TUTOR giải thích: Bài trình diễn là sự cố gắng chung của tất cả các học sinh trong lớp)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK