Dùng từ "Being" như danh từ thế nào cho chuẩn?

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách viết câu overall trong IELTS WRITING như thế nào cho chuẩn, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm cách dùng từ "Being" như danh từ thế nào cho chuẩn

1. Being (Danh từ đếm được): mang nghĩa con người, sinh vật (a person or thing that exists)

thường dùng:

  • human/living beings 

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • A nuclear war would kill millions of living beings
  • Strange beings from outer space are still a popular subject for sci-fi movies.

IELTS TUTOR lưu ý:

Ở 2 ví dụ, có nghĩa là nhiều sinh vật sống (ví dụ 1), nhiều vật thể lạ (ví dụ 2) cho nên là thêm s nhé, số ít thì để being mà thêm mạo từ a phía trước

Ví dụ khác:

  • Some fans seem to regard footballers as divine beings
  • The United States is in the van of the quest to establish contact with beings from the beyond. 
  • There was a man on the news last night who reckons we've been visited by beings from other worlds. 
  • Dinosaurs pre-existed human beings by many millions of years.

2. Being (Danh từ không đếm được): mang nghĩa sự tồn tại, sự sống

thường xuất hiện thành cụm:

  • Come into being = exist

IELTS TUTOR lấy ví dụ:

  • All living creatures are thought to descend from an organism that came into being three billion years ago.
  • The group came into being (= began to exist) to help relatives of the terminally ill.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK