Cách dùng phó từ"markedly"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"markedly"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"markedly"tiếng anh

Mang nghĩa"rõ ràng; rõ rệt"

=in a very obvious or noticeable way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The design was markedly different. (IELTS TUTOR giải thích: Thiết kế này rõ ràng khác biệt)
  • The data sources have increased markedly. (IELTS TUTOR giải thích: Các nguồn dữ liệu đã tăng lên rõ rệt)
  • He was markedly more pleasant than before. (IELTS TUTOR giải thích: Rõ ràng anh ta vui vẻ hơn trước đây)
  • The incidence of prostate cancer rises markedly with age. 
  • The two directors have markedly different approaches. 
  • The situation has got markedly worse recently. 
  • Eye-witness accounts of the fighting differ markedly from police reports of what happened. 
  • She has markedly changed her eating habits.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE