Cách dùng trạng từ"long"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ"long"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng trạng từ"long"tiếng anh

1. Mang nghĩa"lâu, cái gì cần/mất một khoảngthời gian dài"

=for a long period of time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I hope you haven’t been waiting long. 
 • People are living longer nowadays. 
 • Smoking has long been linked to lung cancer. 
 • He wanted to stay as long as he could. 
 • You can stay here as long as you like (IELTS TUTOR giải thích: anh có thể ở lại đây bao lâu tuỳ theo ý thích)
 • Their relationship didn’t last long.

2. Mang nghĩa"từ rất lâu rồi"

=much earlier or later than a particular event or period

IELTS TUTOR lưu ý:

 • long before
 • long after
 • long ago
 • long since

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  I knew her long before she became famous.
 • I was born long after my parents got married. 
 • He died not long after (that ) (IELTS TUTOR giải thích: sau việc ấy không lâu thì ông ta chết)
 • That happened long ago (IELTS TUTOR giải thích: việc đó xảy ra đã từ lâu) 
 • I had known him long before I knew you (IELTS TUTOR giải thích: tôi biết nó từ lâu trước khi biết anh)
 • I should have ended the relationship long ago.
 • The time for negotiations has long since passed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK