Cách dùng trạng từ "accordingly" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng trạng từ "accordingly" tiếng anh

I. Mang nghĩa "do đó, vì vậy, cho nên"

=as a result of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • No formal complaint was made; accordingly, the police took no action.

II. Mang nghĩa "tương ứng, ứng theo"

=in a way that is suitable for the situation

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They have broken the rules and will be punished accordingly.
  • When we receive your instructions we will act accordingly. 
  • That's why you can reduce the coverage accordingly. (IELTS TUTOR giải thích: Thế nên anh có thể giảm mức bảo hiểm cho phù hợp)
  • I told you the whole truth, you must act accordingly. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã nói hết hết sự thật cho anh nghe, anh phải hành động sao cho phù hợp)
  • Your service provider may charge accordingly. (IELTS TUTOR giải thích: Nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể căn cứ vào đó để tính phí)
  • Don't worry! I will react him accordingly. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng lo! Tôi sẽ cư xử thích hợp với anh ta) 
  • She's an expert in her field, and is paid accordingly.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK