Cách dùng tính từ "worn out" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "worn out" tiếng anh

1. Mang nghĩa "rất mòn và do đó không còn dùng được nữa"

=Something that is worn out can no longer be used because it is so old or because it has been damaged by continued use

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a worn-out coat (IELTS TUTOR giải thích: một chiếc áo khoác mòn sờn)
  • My jeans are almost worn out because I've worn them so much. 
  • worn-out clothes/carpet/equipment

2. Mang nghĩa "mệt lử, kiệt sức (người)"

=extremely tired

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I've been working all night and I'm worn out.
  • you look worn-out after your long journey

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc