Cách dùng tính từ "wary" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng tính từ "wary" tiếng anh

Mang nghĩa"thận trọng, cảnh giác (nguy hiểm, khó khăn có thể xảy ra)"

=If you are wary of something or someone, you are cautious because you do not know much about them and you believe they may be dangerous or cause problems.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In September, floods will occur downstream of major rivers in the north-central region. On small rivers and streams, in Central Viet Nam and Central Highlands, there is a possibility of flash floods and landslides. Northern balanced areas are also wary of flooding and landslides.
  • She is wary of strangers. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta cảnh giác với những người lạ)
  • People did not teach their children to be wary of strangers. 
  • They were very wary about giving him a contract.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking