Cách dùng tính từ"urgent"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"urgent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"urgent"tiếng anh

1. Mang nghĩa"gấp; khẩn cấp"

=If something is urgent, it needs to be dealt with as soon as possible.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is an urgent need for food and water. 
  • It's most urgent that we operate (IELTS TUTOR giải thích: chúng ta phải hành động hết sức khẩn cấp)
  • My car is in urgent need of repair (IELTS TUTOR giải thích: xe ô tô của tôi cần được sửa chữa gấp)
  • He had urgent business in New York.

2. Mang nghĩa"tỏ ra rằng cái gì là cấp bách; kiên trì trong sự đòi hỏi"

=If you speak in an urgent way, you show that you are anxious for people to notice something or to do something.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His voice was low and urgent. 
  • To speak in an urgent whisper (IELTS TUTOR giải thích: nói thì thầm với giọng khẩn nài)
  • His mother leaned forward and spoke to him in urgent undertones.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE