Cách dùng & Collocation của tính từ "up-to-date" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng & Collocation của tính từ "up-to-date" tiếng anh

I. Cách dùng tính từ "up-to-date" tiếng anh​

1. Mang nghĩa "hiện đại, hợp mốt, thuộc kiểu mới nhất"

=modern and using the latest ideas or knowledge

IELTS TUTOR lưu ý:

 • bang/right up to date
 • up-to-date equipment/technology

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • up-to-date technology
 • You need up - to - date clothes. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn cần những bộ quần áo thời trang)
 • Is your vaccination against rabies up - to - date? (IELTS TUTOR giải thích: Sự chích ngừa của bạn có chống được bệnh dại hiện nay?)
 • The company's new offices are bang up to date. 

2. Mang nghĩa "cập nhật; có những thông tin mới nhất, bao gồm những thông tin mới nhất"

=including the most recent news and information

IELTS TUTOR lưu ý:

 • bring/keep something up to date
 • up-to-date figures/information/prices
 • bring/keep sb up to date (on/with sth)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Visit our website for the most up-to-date match reports. 
 • Make sure your financial records are kept up-to-date.
 • We work hard to keep our database up to date.
 • up-to-date information
 • All up-to-date prices can be found on our website.
 • The quarterly meeting keeps staff up to date with developments in the company.

II. Collocation của tính từ "up-to-date" tiếng anh

1. Verb + (sth) + up-to-date

be, bring sth, keep sth, seem, keep + up-to-date

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We'll have to bring our equipment up-to-date.
 • It is difficult to keep up-to-date with all the developments.

2. Adv + up-to-date

really, very, fully, bang, completely + up-to-date

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Today's holiday parks are bang up-to-date.

3. up-to-date + noun

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Up-to-date technology: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The company invested in up-to-date technology to improve its productivity.
 • Up-to-date information: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The website provides up-to-date information on current events.
 • Up-to-date fashion: IELTS TUTOR xét ví dụ:      She always keeps up with up-to-date fashion trends.
 • Up-to-date news: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The journalist reported the up-to-date news from the scene of the accident.
 • Up-to-date research: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The professor published an article based on up-to-date research in the field.
 • Up-to-date knowledge: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The training program provided employees with up-to-date knowledge in their respective fields.
 • Up-to-date software: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The company upgraded its computers with up-to-date software.
 • Up-to-date regulations: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The government implemented up-to-date regulations to ensure public safety.
 • Up-to-date curriculum: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The school revised its curriculum to include up-to-date teaching methods.
 • Up-to-date guidelines: IELTS TUTOR xét ví dụ:      The organization issued up-to-date guidelines to help employees navigate the new policies.

4. Cụm từ

on, with...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Bring me up-to-date on their progress.  
 • We can keep you fully up-to-date with your financial position.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0