Cách dùng tính từ"unparalleled"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unparalleled"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unparalleled"tiếng anh

Mang nghĩa"vô song, không thể sánh kịp"

=the best of a particular kind

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • An economic crisis unparalleled in modern times. (IELTS TUTOR giải thích: Một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy trong thời kỳ hiện đại)
  • Germany's unparalleled prosperity is based on wise investments. 
  • The country is facing a crisis unparalleled since the Second World War.
  • He has an unparalleled knowledge of local history.
  • Being an Oxford graduate student is truly an unparalleled experience. (IELTS TUTOR giải thích: Trở thành một nghiên cứu sinh ở đại học Oxford thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời)
  • Today's events are unparalleled in the history of our national sport. (IELTS TUTOR giải thích: Những sự kiện hôm nay chưa từng có trong lịch sử thể thao nước chúng ta)
  • They enjoyed success on a scale unparalleled by any previous rock band.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE