Cách dùng tính từ"instantaneous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"instantaneous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"instantaneous"tiếng anh

Mang nghĩa"ngay lập tức, tức thời"

=immediate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Recently developed medical tests can give instantaneous results.
  • Something that is instantaneous happens immediately and very quickly. 
  • Death was instantaneous because both bullets hit the heart.
  • an instantaneous response/reply/reaction 
  • The key to making it work is having a jolt of electricity powerful enough to restart the engine nearly instantaneously. (IELTS TUTOR giải thích: Chìa khóa để làm cho nó hoạt động lại là một sự tăng điện đột ngột đủ mạnh để khởi động lại động cơ gần như ngay lập tức)
  • TV has conditioned us to expect instantaneous answers to difficult questions.
  • Nowadays medical tests can give instantaneous results. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay các xét nghiệm y khoa có thể cho kết quả ngay lập tức)
  • This is become, with telex, the communication is instantaneous. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này là do dùng điện báo việc liên lạc được thực hiện ngay)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE