Cách dùng tính từ"unkempt"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unkempt"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unkempt"tiếng anh

Mang nghĩa"rối bù, không gọn gàng, phế"

=If you describe something or someone as unkempt, you mean that they are untidy, and not looked after carefully or kept neat.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His hair was unkempt and filthy. 
  • ...the unkempt grass. 
  • The garden looks very unkempt. (IELTS TUTOR giải thích: Khu vườn trông hoang phế quá)
  • She showed up there unkempt hair. (IELTS TUTOR giải thích: Con bé đến đó đầu tóc rối bù/bù xù)
  • He looked unkempt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE