Cách dùng tính từ"unjust"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unjust"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unjust"tiếng anh

Mang nghĩa"bất công; không xứng đáng"

=If you describe an action, system, or law as unjust, you think that it treats a person or group badly in a way that they do not deserve/not deserved or fair an unjust law

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The attack on Charles was deeply unjust. 
  • He spent 25 years campaigning against racist and unjust immigration laws.
  • An unjust accusation (IELTS TUTOR giải thích: sự buộc tội không đúng)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE