Cách dùng tính từ"unchanged"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unchanged"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unchanged"tiếng anh

Mang nghĩa"không thay đổi"

=remaining the same/If something is unchanged, it has stayed the same for a particular period of time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company’s share price is unchanged at 66.5p.
  • His ideas remain unchanged. (IELTS TUTOR giải thích: Tư tưởng của ông ta vẫn không hề thay đổi) 
  • Everything here remains unchanged. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả mọi thứ ở đây vẫn còn nguyên vẹn)
  • The prices have remained unchanged. (IELTS TUTOR giải thích: Các giá vẫn không thay đổi)
  • Their policies have remained unchanged. (IELTS TUTOR giải thích: Các chính sách của họ vẫn không thay đổi)
  • For many years prices have remained virtually unchanged. 
  • In July the country's jobless rate was unchanged at 8.2% of the workforce.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE