Cách dùng tính từ"non-culinary/nonculinary"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"non-culinary/nonculinary"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"non-culinary/nonculinary"tiếng anh

Mang nghĩa"không liên quan đến nấu ăn"

=not relating to cookery or the kitchen/not relating to or involving food or cooking

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Lemon is used for non-culinary purposes throughout the world. 
  • The market is known for its spices, both culinary and non-culinary, as well as a huge collection of teas.
  • Avocados can be used in salads and dips as well as in non-culinary face and body creams. 
  • The shelves were laden with spices, all destined for non-culinary purposes. 
  • Butter also has many non-culinary uses, which are specific to certain cultures.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE