Cách dùng tính từ"top-of-the-range"& danh từ"the top of the range"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"top-of-the-range"& danh từ"the top of the range"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"top-of-the-range"tiếng anh

Mang nghĩa"hàng đầu"

=of the best, most expensive, and most advanced kind available

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • top-of-the-range kitchen appliances
  • As we might expect, this top - of - the - range model is not cheap. (IELTS TUTOR giải thích: Đúng như sự trông mong của chúng tôi, loại mẫu tốt nhất này thì không rẻ tiền)
  • I would like to draw your attention to the two top - of - the - range products in the line. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn lưu ý quí vị về hai sản phẩm hàng đầu của loại sản phẩm này)
  • a top-of-the-range Mercedes 
  • They sell everything, from small economy cars to super-luxurious top-of-the range models.

III. Cách dùng danh từ"the top of the range"

=the most expensive products in a group of similar products

IELTS TUTOR lưu ý:

  • the top of the range là  danh  từ  số  ít  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He thought about going to the top of the range, but decided that was too much money. 
  • At the top of the range you will find hand-made carpets that cost over $50,000. 
  • The top of the line costs a little more but is well worth it.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE