Cách dùng tính từ"Temporal"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"Temporal"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Temporal"tiếng anh

1. Mang nghĩa"(thuộc) thời gian; biểu thị thời gian"

=relating to time

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • temporal concept (IELTS TUTOR giải thích: khái niệm thời gian)
  • temporal junctions (IELTS TUTOR giải thích: các liên từ thời gian)
  • The temporal sequence of the play is confusing for the audience. 
  • temporal and spatial limits
  • The drug reduces spatial and temporal awareness. 
  • This book will appeal to anyone interested in temporal reference in child language.

2. Mang nghĩa"trần tục, (thuộc) thế tục"

=relating to ordinary practical life rather than religious matters/relating to practical matters or physical things, rather than spiritual ones

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The temporal power of the pope (IELTS TUTOR giải thích: quyền thế tục của giáo hoàng)
  • Queen Elizabeth II is the temporal head of the Church of England.
  • The tyranny of the monarchy lies in its spiritual rather than its temporal power 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE