Cách dùng"Partition" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"Partition" tiếng anh

I. Dùng"Partition" như verb

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Partition là ngoại động từ 

1. Mang nghĩa"ngăn (một phần căn phòng...) bằng bức vách"

=to divide a room or vehicle with a partition/to divide one part of a room, office, etc. from another using partitions

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với  nghĩa  này, partition  thường  ở  bị  động  
 • partition sth off from sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The third floor had been partitioned into three small bedrooms for the children.
  • The main office was partitioned to provide space for more staff. 
  •  A huge screen partitioned off the reception area from the entrance hall.

  2. Mang nghĩa"phân chia thành nhiều phần; chia cắt"

  =to divide something into two or more parts

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Member States were accused of trying to partition the market.
  • Their scheme to partition our country was a lost cause. (IELTS TUTOR giải thích: Âm mưu của chúng chia cắt đất nước ta là một việc làm chắc chắn bị thất bại)

  II. Dùng"Partition" như noun

  1. Mang nghĩa"liếp ngăn, bức vách ngăn"

  =a wall, screen, or piece of glass used to separate one area from another in a room or vehicle/a vertical structure like a thin wall that separates one part of a room or building from another

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, partition  là  danh  từ  đếm  được  

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The partitions between the toilets were very thin.
  • There is a wall of partition between 2 rooms. (IELTS TUTOR giải thích: Ở đó có cái vách ngăn ở giữa hai phòng)
  • These partitions between our desks allow us to work in relative privacy.

  2. Mang nghĩa"sự chia cắt một nước thành hai hoặc nhiều nước; sự chia cắt đất nước"

  =the process of dividing a country into two or more separate countries

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, partition  là  danh  từ  không  đếm  được  

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the partition of the former Yugoslavia
  • The partition of India occurred in 1947.
  • The partition of India in 1947 (IELTS TUTOR giải thích: sự chia cắt Ấn độ năm 1947)
  • Both sides agreed to the partition of the disputed territory.
  • The Second World War made the partition of Germany. (IELTS TUTOR giải thích: Thế chiến thứ II đã dẫn đến sự chia cắt nước Đức)

  3. Mang nghĩa"sự chia cắt"

  =the division of something into smaller parts, or something that divides a space

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với  nghĩa  này, partition  là  danh  từ  không  đếm  được  

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The partition of the building into separate apartments brought in enough income that she could retire from her job.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK