Cách dùng tính từ"sustainable"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"sustainable"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"sustainable"

1. Mang nghĩa"bền vững"

=capable of continuing for a long time at the same level

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the conditions for sustainable economic growth
  • We can continue towards a sustainable future. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta có thể tiếp tục hướng tới một tương lai bền vững)
  • I hope to have a sustainable love. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi hy vọng có một tình yêu bền vững)
  • The Company will integrate this sustainable development policy. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty sẽ tích hợp chính sách phát triển bền vững này)

2. Mang nghĩa"tốt cho môi trường, không gây nguy hại đến môi trường"

=using methods that do not harm the environment

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We work with our farmers to promote sustainable agriculture.
  • The benefits from sustainable fuels would be enormous. (IELTS TUTOR giải thích: Những lợi ích từ nhiên liệu không có hại cho môi trường sẽ là rất lớn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK