Cách dùng tính từ"stark"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"stark "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"stark"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tính từ stark thường đứng trước noun 

1. Mang nghĩa"khắc nghiệt; ảm đạm"

=used for describing a building or scene that is very clear and plain to look at, often in a slightly unpleasant or frightening way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She disliked the stark brick walls and the steel window frames. 
 • stark prison conditions (IELTS TUTOR giải thích: điều kiện khắc nghiệt của nhà tù)
 • The hill formed a stark silhouette against the sky.

2. Mang nghĩa"trần trụi, rõ ràng"

=used for describing an unpleasant fact or situation that is very obvious or impossible to avoid

IELTS TUTOR lưu ý:

 • stark reality
 • stark choice

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The stark choice is between moving out or staying here and paying more. 
 • Too many community leaders seem unable to grasp this stark reality.

3. Mang nghĩa"hoàn toàn; tuyệt đối; đích thực"

=extreme and obvious

IELTS TUTOR lưu ý:

 • in stark contrast

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There still remained one stark difference between the two men.
 • stark madness (IELTS TUTOR giải thích: mất trí hoàn toàn)
 • His words were in stark contrast to what he had said earlier.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking