Cách dùng tính từ "societal" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "societal" tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "society"

I. Societal là tính từ đứng trước danh từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "thuộc xã hội, liên quan đến xã hội"

=relating to or involving society

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What are the broader societal effects of the Information Society? 
 • societal values 
 • societal change/concerns/problems/values 
 • societal concerns/issues/problems 
 • Rapid societal changes have complicated parents' task.
 • There are societal needs. (IELTS TUTOR giải thích: Có các nhu cầu xã hội tồn tại)
 • Students must develop societal values. (IELTS TUTOR giải thích: Sinh viên phải phát triển các giá trị xã hội) 
 • Many societal problems have defied solution. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều vấn đề xã hội đã bất chấp giải pháp)
 • Where did our societal values come from? (IELTS TUTOR giải thích: Các giá trị xã hội của chúng ta đến từ đâu?)
 • What societal changes came from the American Revolution? (IELTS TUTOR giải thích: Những thay đổi nào đến từ cuộc Cách mạng Mỹ?)
 • In America, there are quite a few societal values. (IELTS TUTOR giải thích: Tại Mỹ có khá ít giá trị xã hội)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK