Cách dùng tính từ"revolutionary"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"revolutionary "tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"revolutionary"

1. Mang nghĩa"(thuộc) cách mạng chính trị"

=Revolutionary activities, organizations, or people have the aim of causing a political revolution.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Do you know anything about the revolutionary movement? 
  • They resorted to revolutionary violence. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đã dùng đến bạo lực cách mạng)
  • We would visit Revolutionary Museum. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi sẽ viếng thăm Viện bảo tàng Cách mạng)
  • ...the Cuban revolutionary leader, Jose Marti.

2. Mang nghĩa"cách mạng, mới mẻ, đổi mới"

=Revolutionary ideas and developments involve great changes in the way that something is done or made.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Invented in 1951, the rotary engine is a revolutionary concept in internal combustion. 
  • My father likes revolutionary music so much. (IELTS TUTOR giải thích: Bố tôi rất thích nhạc cách mạng)
  • The 20th century witnessed some revolutionary moments. (IELTS TUTOR giải thích: Thế kỷ 20 đã chứng kiến một số thời khắc cách mạng)
  • I want to pose a revolutionary idea. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn đề ra tư tưởng cách mạng)
  • His playing as a trumpet player was quite revolutionary.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE