Cách dùng tính từ"restricted"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"restricted"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"restricted"tiếng anh

1. Mang nghĩa"không phải ai muốn vào cũng được; không cho mọi người tùy tiện ra vào, không phải ai muốn dùng cũng được (vùng đất, sử dụng...)"

=If something is restricted to a particular group, only members of that group have it. If it is restricted to a particular place, it exists only in that place.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • restricted to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The officers were caught photographing in a restricted military zone. 
 • This is a restricted area.
 • Access is restricted to the elderly. 
 • The information was restricted to senior management. 
 • This trend isn’t restricted to fortysomething males.
 • restricted access (IELTS TUTOR giải thích: quyền sử dụng có giới hạn) 
 • Discipline problems are by no means restricted to children in families dependent on benefits. 
 • The problem is not restricted to the southeast.
 • a restricted area (IELTS TUTOR giải thích: khu vực hạn chế (bị kiểm soát gắt gao về việc đỗ xe hoặc tốc độ xe))
 • ...a highly restricted area close to the old Khodinka airfield.
 • to enter a restricted zone (IELTS TUTOR giải thích: đi vào một khu vực cấm)
 • The charge was that, in February 1975, he had leaked a restricted document to a journalist.

2. Mang nghĩa"bị kiểm soát"

=controlled by laws or rules

IELTS TUTOR lưu ý:

 • restricted in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Freedom of the press is restricted here. 
 • Officials are restricted in their movements in the central zone.

3. Mang nghĩa"có giới hạn (khả năng, phát triển...)"

=limited in what it is possible to do

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The accident left me with restricted movement in my right arm.
 • restricted development (IELTS TUTOR giải thích: sự phát triển có giới hạn)
 • restricted potential (IELTS TUTOR giải thích: tiềm năng có giới hạn)

4. Mang nghĩa"hạn chế, ít, nghèo nàn"

=Something that is restricted is quite small or limited.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  ...the monotony of a heavily restricted diet. 
 • Plants, like animals, often have restricted habitats.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE