Cách dùng tính từ"pricey"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"pricey"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"pricey"tiếng anh

Mang nghĩa"đắt giá"

=expensive/If you say that something is pricey, you mean that it is expensive.

  • It's a bit pricey but the food is wonderful.
  • It's not pricey business enlightenment. (IELTS TUTOR giải thích: Nó không phải là sự mở mang kiến thức kinh doanh với cái giá đắt)
  • That restaurant’s too pricey for me. 
  • Rehiring, retraining, and tackling low morale is pricey. 
  • The homes we looked at were either too pricey or not worth the work it would take to fix them up.
  • Medical insurance is very pricey.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE