Cách dùng tính từ "populated" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng tính từ "populated" tiếng anh

Mang nghĩa "có người sống, định cư"

=a populated area has people living there

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The Netherlands is one of the most densely populated countries in the world. 
  • Northern Quebec is sparsely populated.
  • Deserts are populated by nomadic tribesmen. (IELTS TUTOR giải thích: Các sa mạc thường có những bộ lạc du mục sinh sống/định cư)
  • They live in thinly populated region. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sống ở vùng/khu vực thưa thớt người ở)
  • They don't want to run the risk of bombs falling on populated areas. 
  • They live in densely populated, racially segregated neighbourhoods.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK