Cách dùng tính từ "outraged" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR giới thiệu Cách dùng Cách dùng tính từ "outraged" tiếng anh

Mang nghĩa "nổi điên, tổn thương"

=to make someone extremely angry and shocked

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was outraged by the personal attacks launched against her. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy tổn thương vì những chỉ trích cá nhân chống lại mình)
  • Customers were outraged by the price increases (IELTS TUTOR giải thích: khách hàng đã vô cùng giận dữ bởi việc tăng giá)
  • Many people were outraged by the attack.
  • Outraged viewers jumped onto social media to complain about the ending of the series. 
  • She became outraged by poverty.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK