Cách dùng tính từ"non-renewable "tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"non-renewable "tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"non-renewable"tiếng anh

1. Mang nghĩa"năng lượng không tái tạo"

=non-renewable types of energy exist in limited amounts, and when these are all used there will be none left

IELTS TUTOR lưu ý:

  • non-renewable resources/fuels

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Most of our energy comes from non - renewable resources. (IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết năng lượng của chúng ta là từ nguồn tài nguyên không tái tạo)
  • Should our company consume vast quantities of non - renewable fossil fuels? (IELTS TUTOR giải thích: Công ty chúng ta có nên tiêu thụ những lượng lớn nhiên liệu hóa thạch không thể phục hồi lại không?)
  • This will be a fixed - term, non - renewable appointment for five months. (IELTS TUTOR giải thích: Đây sẽ là một sự bổ nhiệm có kỳ hạn không thể thay mới trong năm tháng)
  • Green power is displacing power that would have come from a non-renewable source.

2. Mang nghĩa"không gia hạn được"

=a non-renewable contract is one that cannot be made longer

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This will be a fixed-term, non-renewable appointment for three years.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE