Cách dùng tính từ"long-range"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"long-range"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"long-range"tiếng anh

1. Mang nghĩa"dài hạn"

=continuing or looking far into the future

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a long-range prediction/plan/forecast
 • long-range forecasts/planning/goals
 • long-range advantages/benefits/effects

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The long-range weather forecast predicts an unusually cold winter.
 • You must have long - range goals to keep you from being frustrated by short - range failures. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải có những mục đích dài hạn để giữ mình khỏi thất vọng bởi những thất bại trước mắt)
 • The long - range weather forecast predicts an unusually cold winter in the Northeast. (IELTS TUTOR giải thích: Dự báo thời tiết nhiều ngày dự báo một mùa đông lạnh khác thường ở vùng đông bắc)
 • Revenue projections are based on long-range forecasts. 
 • Corporations of all sizes are seeing the long-range advantages of integrating their tax filing.

2. Mang nghĩa"có tầm xa"

=long-range weapons, aircraft etc are able to travel over long distances/travelling across a long distance

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • long-range gun (IELTS TUTOR giải thích: súng bắn tầm xa)
 • effective over a long distance long-range radar
 • long-range missiles

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE