Cách dùng tính từ"legendary"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"legendary"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"legendary"tiếng anh

1. Mang nghĩa"ai cũng biết, quá nổi tiếng, đã đi vào huyền thoại"

=If you describe someone or something as legendary, you mean that they are very famous and that many stories are told about them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her patience and tact were legendary. (IELTS TUTOR giải thích: Ai cũng biết về lòng kiên nhẫn và tài xử trí của bà ta)
  • ...the legendary Jazz singer Adelaide Hall. His political skill is legendary.

2. Mang nghĩa(thuộc) truyện cổ tích, (thuộc) truyền thuyết"

=A legendary person, place, or event is mentioned or described in an old legend.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • legendary angels (IELTS TUTOR giải thích: các vị thần theo truyền thuyết)
  • The hill is supposed to be the resting place of the legendary King Lud.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK