Cách dùng tính từ"insatiable"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng tính từ"insatiable"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"insatiable"tiếng anh

=(especially of a desire or need) too great to be satisfied/always wanting more and never feeling satisfied

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The public has an insatiable appetite for stories about the famous. 
  • They were insatiable collectors.
  • The public seems to have an insatiable appetite for celebrity gossip.
  • Like so many politicians, he had an insatiable appetite/desire/hunger for power. 
  • Nothing, it seemed, would satisfy his insatiable curiosity.
  • Peter has insatiable greed. (IELTS TUTOR giải thích: Peter có lòng tham không đáy)
  • How to know the causes of an insatiable appetite? (IELTS TUTOR giải thích: Làm thế nào để biết được nguyên nhân của việc thèm ăn quá mức?)
  • The giant panda has an insatiable appetite for bamboo. (IELTS TUTOR giải thích: Gấu trúc rất khoái ăn tre)
  • The demand for increasingly powerful computers appears to be insatiable. (IELTS TUTOR giải thích: Yêu cầu có được các máy tính mạnh hơn có vẻ như không thể thỏa mãn được)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking