Cách dùng tính từ"in relation to"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng tính từ"in relation to"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Mang nghĩa"liên quan đến"

=in connection with something/You can talk about something in relation to something else when you want to compare the size, condition, or position of the two things.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Unemployment rate here is high in relation to national levels. (IELTS TUTOR giải thích: Tỉ lệ thất nghiệp ở đây cao so với trình độ quốc gia)
  • They have nothing to say in relation to this matter. (IELTS TUTOR giải thích: Họ không có gì nói về vấn đề này cả)
  • "Absolute" is measured in itself, not in relation to anything else. (IELTS TUTOR giải thích: "Absolute" (xác thực) là bị giới hạn trong chính bản thân nó, không liên quan tới thứ khác)
  • The drug is being studied for possible beneficial effects in relation to migraine headaches.
  • The money he'd been ordered to pay was minimal in relation to his salary. 
  • ...women's position in relation to men in the context of the family. 
  • You are given a map so that you can see where your villa is in relation to the swimming pool.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE