Cách dùng tính từ"impulsive"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"impulsive"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"impulsive"tiếng anh

Mang nghĩa"hấp tấp, bốc đồng"

=(of people or their behaviour) acting suddenly without thinking carefully about what might happen because of what you are doing

IELTS TUTOR lưu ý:

 • an impulsive decision/gesture
 • an impulsive man/decision/gesture

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He is too impulsive to be a responsible prime minister.
 •  Avoid making an impulsive decision.
 • Inviting them had been an impulsive gesture.
 • an impulsive act (IELTS TUTOR giải thích: một hành động bốc đồng)
 • an impulsive person (IELTS TUTOR giải thích: người hay bốc đồng)
 • Don't be so impulsive - think before you act. 
 • She’s an impulsive shopper and often buys things she doesn’t need.
 • You're so impulsive! He has an impulsive nature. 
 • He told me not to be impulsive but to think it over.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE