Cách dùng tính từ"impractical"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"impractical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"impractical"tiếng anh

1. Mang nghĩa"không thực tế"

=If you describe an object, idea, or course of action as impractical, you mean that it is not sensible or realistic, and does not work well in practice.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When stalking subjects, a tripod is impractical. 
  • These are clothes that are attractive but entirely impractical. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là những bộ quần áo hấp dẫn nhưng hoàn toàn không thực tế)
  • It is impractical to expect superpowers to love justice. (IELTS TUTOR giải thích: Thật là viễn vông khi mong đợi những siêu cường quốc yêu chuộng công lí)
  • It became impractical to make a business trip by ocean liner

2. Mang nghĩa"người trên mây, trên trời, không thực tế"

=If you describe someone as impractical, you mean that they do not have the abilities or skills to do practical work such as making, repairing, or organizing things.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Geniuses are supposed to be eccentric and hopelessly impractical.
  • He is an academically clever but totally impractical young man. (IELTS TUTOR giải thích: Anh là người giỏi về học thuật nhưng hoàn toàn không giỏi trong công việc thực tế)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE