Cách dùng tính từ"humanitarian"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"humanitarian"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"humanitarian"tiếng anh

1. Mang nghĩa"nhân đạo, nhân từ"

=If a person or society has humanitarian ideas or behaviour, they try to avoid making people suffer or they help people who are suffering.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The men were released on humanitarian grounds.
  • They were received humanitarian aid from charity organizations. (IELTS TUTOR giải thích:  Họ nhận viện trợ nhân đạo của các tổ chức từ thiện)
  • Two of the American hostages were released on humanitarian grounds. (IELTS TUTOR giải thích:  Hai con tin người Mỹ đã được thả trên cơ sở nhân đạo)
  •  ...humanitarian aid.

2. Mang nghĩa"thuộc về nhân đạo (trong các bản tin)"

=A humanitarian crisis or disaster involves a lot of human suffering.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  The world's largest humanitarian catastrophe continues unchecked. 
  • This is a predictable humanitarian emergency that could have been planned for in advance.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE