Cách dùng tính từ"historic"tiếng anh

· Cách dùng từ

I.Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "HISTORY" IELTS

II. Cách dùng

Mang nghĩa"quan trọng trong lịch sử, bước ngoặt, (thời khắc, sự kiện, nơi chốn, đồ vật..)mang tính lịch sử"

=Something that is historic is important in history, or likely to be considered important at some time in the future

IELTS TUTOR lưu ý:

 • historic monument/building 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • King gave this historic speech the night before he was assassinated. 
 • ...a fourth historic election victory.
 • historic buildings 
 • a historic day/moment
 • In a historic vote, the Church of England decided to allow women to become priests.
 • the president’s historic visit to Vietnam 
 • Obama signs historic health care bill. (IELTS TUTOR giải thích: Ông Obama ký vào dự luật chăm sóc y tế lịch sử)
 • It was the president's historic visit to Vietnam. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là chuyến thăm lịch sử của tổng thống này đến Việt Nam)
 • a collection of historic aircraft 
 • the historic city of York 
 • This is an historic occasion. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là một sự kiện lịch sử quan trọng)
 • areas of special architectural or historic interest 
 • Tourists like to visit historic monuments such as Stonehenge and Westminster Abbey.
 • Each building here has a story of historic significance. (IELTS TUTOR giải thích: Mỗi tòa nhà ở đây đều có một câu chuyện mang ý nghĩa lịch sử)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK