Cách dùng tính từ"grand"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Cách dùng tính từ"grand"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "fit" tiếng anh

II. Cách dùng tính từ"grand"tiếng anh

1. Mang nghĩa"hùng vĩ, rất lớn"

=impressive and large or important It's not a very grand house.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The wedding was a very grand occasion. 
 • The book dares to take on grand themes in the grand manner.

2. Mang nghĩa"kế hoạch, ý tưởng lớn, vĩ đại"

=Grand plans or actions are intended to achieve important results.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...a passionate anti-slavery crusader with grand ideas for education.

3. Mang nghĩa"lỗi lạc, xuất chúng, cừ khôi"

=People who are grand think they are important or socially superior.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He is grander and even richer than the Prince of Wales. 
 • Van Cao is one of the grand old men of Vietnamese revolutionary music (IELTS TUTOR giải thích: Văn Cao là một trong những cây đại thụ (bậc lão thành) của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam)
 • The Duke of Clarence will be there, and many of your grander friends.

4. Mang nghĩa"rất quan trọng, rất lớn (dùng trước tên của toà nhà, của cái gì đó rất hùng vĩ...)"

=used in the names of impressive or very large buildings, etc/used to describe the largest or most important item of its kind

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the Grand Canyon 
 • We stayed at the Grand Hotel.
 • The film won the grand prize at the Berlin Film Festival. 
 • Tomorrow is the grand final with just 12 contestants left from the hundreds who entered.

5. Mang nghĩa"tốn rất nhiều công sức"

=needing a lot of effort, money or time to succeed but intended to achieve impressive results

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a grand plan/strategy/scheme

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The gallery had its grand opening on 18 January. 
 • New Yorkers built their city on a grand scale.

6. Mang nghĩa"thích thú, vui..."

=very good or great fun; excellent

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I had a grand day out at the seaside. Thanks. 
 • That'll be grand! 
 • Fred did a grand job of painting the house.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE