Cách dùng tính từ"glaring"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"glaring"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"glaring"tiếng anh

1. Mang nghĩa"rõ ràng, rành rành, hiển nhiên"

=If you describe something bad as glaring, you are emphasizing that it is very obvious and easily seen or noticed.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, glaring đứng trước noun (mang nghĩa tiêu cực)
  • a glaring error/omission/inconsistency/injustice 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I never saw such a glaring example of misrepresentation.
  • This statement contains several glaring inaccuracies. (IELTS TUTOR giải thích: Tuyên bố này có vài điểm không chính xác rõ ràng)
  • One pretty glaring obvious omission is any price list. (IELTS TUTOR giải thích: Trong bất kỳ bảng giá nào cũng có một thiếu rất rõ ràng)
  • The most glaring example of this problem

2. Mang nghĩa"sáng chói, chói loà"

=(of a light) very bright and unpleasant a glaring white light

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The room was lit by the glaring white light from a naked bulb. 
  • We went out into the glaring sunshine.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE