Cách dùng tính từ"detrimental"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"detrimental"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"detrimental"tiếng anh

Mang nghĩa"có hại, thiệt hại cho; bất lợi cho"

=harmful or damaging/Something that is detrimental to something else has a harmful or damaging effect on it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The measures had a detrimental effect. (IELTS TUTOR giải thích: Những biện pháp đó đã gây tác động có hại)
  • These activities will be detrimental to our interests. (IELTS TUTOR giải thích: Những hoạt động này sẽ có hại cho quyền lợi của chúng ta)
  • Harmful chemicals can have a detrimental effect on the skin. (IELTS TUTOR giải thích: Hóa chất độc hại có thể gây ảnh hưởng có hại cho da)
  • ...foods suspected of being detrimental to health. 
  • The government's policy of high interest rates is having a detrimental effect on industry.
  • Overexposure to sunlight can have a detrimental effect on the skin.
  • These chemicals have a detrimental effect/impact on the environment. 
  • Their decision could be detrimental to the future of the company.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE