Cách dùng tính từ"crowded"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"crowded"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"crowded"tiếng anh

1. Mang nghĩa"đông đúc"

=If a place is crowded, it is full of people/If a place is crowded, a lot of people live there.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He peered slowly around the small crowded room. 
  • The street was crowded and noisy. 
  • It is very crowded. (IELTS TUTOR giải thích: Chỗ này rất đông đúc)
  • The street is crowded. (IELTS TUTOR giải thích: Đường phố đông đúc)
  • The old town square was crowded with people.
  • ...a crowded city of 2 million. 
  • The best housing they could afford was crowded and filthy.

2. Mang nghĩa"sôi động, bận rộn với nhiều sự kiện, công việc..."

=If your timetable, your life, or your mind is crowded, it is full of events, activities, or thoughts.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Never before has a summit had such a crowded agenda.
  •  ...a long life crowded with incident. 
  • She slept fitfully, her mind crowded with confusing dreams.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE