Cách dùng tính từ "breakneck"& cụm "at breakneck speed" tiếng anh

· Vocabulary

Mang nghĩa "nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn"

=If you say that something happens or travels at breakneck speed, you mean that it happens or travels very fast.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • at a breakneck pace (speed ) (IELTS TUTOR giải thích: đi (chạy) với tốc độ quá nhanh (dễ gây tai nạn))
  • Jack drove to Mayfair at breakneck speed.
  • He came racing round the corner at breakneck speed. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy (đã) vào đường đua quanh góc với tốc độ chóng mặt)
  • Joey came racing round the corner at breakneck speed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK