Cách dùng tính từ "Antisocial" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR tổng hợp Cách dùng tính từ "Antisocial" tiếng anh

I. Mang nghĩa "không thích giao tiếp với mọi người, tính chất cô lập một mình, khó gần"

=not interested in meeting other people, or not enjoying friendly relationships with them / making it difficult to meet people and have normal relationships

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • khó gần gũi antisocial behaviour (IELTS  TUTOR giải thích: cách ứng xử khiến người khác khó gần gũi với mình)
 • She works antisocial hours. (IELTS  TUTOR giải thích: Cô ấy làm việc vào những giờ khó gặp được mọi người) 
 • She has an antisocial behaviour. (IELTS  TUTOR giải thích: Cô ta có cách ứng xử rất khó gần gũi)
 • They tend to become very misanthropic and antisocial. (IELTS  TUTOR giải thích: Họ có xu hướng trở nên rất ghét đời và phản xã hội)
 • I hope they won't think I'm antisocial if I don't join them in the bar.
 • Almost overnight, that sweet little child had turned into an antisocial monster.
 • There's a problem of antisocial behaviour among teenagers in the town. 

II. Mang nghĩa "có hại cho xã hội, không có trách nhiệm với xã hội"

=showing a lack of care for other people or for society in general

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • antisocial activities such as dropping litter
 • Tree houses allow children privacy and freedom, which can be healthy, but keep an eye out for antisocial activities, such as drug use. (IELTS  TUTOR giải thích: Nhà trên cây cho trẻ em sự riêng tư và tự do, có thể rất lành mạnh, nhưng vẫn cảnh giác những hoạt động phản xã hội, như sử dụng ma túy)
 • Increasingly, smoking is regarded as an antisocial habit.
 • They have very antisocial neighbours who play music all night and leave rubbish everywhere.
 • Sport and other clubs keep young people from becoming involved in vandalism and other antisocial activities. 
 • Surely religion ought to prevent people behaving in an antisocial and immoral way?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK